Meelespea lapsevanemale!

Pürotehnilise toote ostmisel ja kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:

Ilutulestiku ja pürotehnika kasutamise ohutus

* Pürotehnilisi tooteid osta ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast. Tooteid ei tohi osta turult või suvaliselt isikult tänaval. Pürotehniline toode peab omama kasutusluba või CE-märgistust. Lisaks peab olema tootele märgitud selle nimetus, tootja või importija nimi ja aadress, vanusepiirang kasutamisel, ohtlikkuse kategooria, ohumaa, kasutusjuhend ja käitumisjuhend juhuks, kui toode pärast süütamist ei rakendunud.

* Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil. Oluline on silmas pidada ohumaad, süütamise viisi ja mis kõige olulisem, vanusepiirangut.

* Ilutulestikku hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.

* Enne toote kasutamist kontrolli, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi, vigastatud toode tuleb tagasta müüjale. Me ei tea kunagi kuidas mehaaniliste vigastustega toode süütamisel käituda võib.

* Toote kasutamiseks tuleb valida õige aeg ja koht. Arvestada tuleb nii öörahu, ilmastikuolude kui toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest (vähemalt 30m). Kõige suuremaks probleemiks on hooletult kasutatud või korralikult toestamata ilutulestikurakettidest süttinud rõdud.

* Inimeste, loomade suunas pürotehnikat visata ei tohi, ka ei tohi visata neid lõkkesse, kaminasse ega teistesse tulekolletesse.

* Alkoholijoobes pürotehnilisi vahendeid kasutada ei tohi. Pürotehnika kasutaja peab olema kaine ning võtma sellega endale vastutuse.

* Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale. Selliselt käitudes võivad tagajärjed olla tõsised ning õnnetus lõppeda vigastustega.

* Kui toode ei rakendu, oota vähemalt 20 minutit enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti vaid tagasta müüjale. Kahjutuks tegemiseks sobib ka toote vette viskamine.

* Märka, kui lastele müüakse neile mitte eakohaseid või sobimatuid tooteid. Sekku, et võimalikke õnnetusi ära hoida.